Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND xã Ngok Bay về việc phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2024, Ngày 26/06/2024 UBND xã Ngok Bay tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2024. Về tham dự Hội nghị có đồng chí A Đưa - Phó bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Phạm Thị Thúy Diễm - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Đồng chí A Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN xã cùng các ban ngành đoàn thể xã và Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, Trưởng ban công tác MT, Chi hội PN; Chi đoàn TN; Chi hội nông dân; Chi Hội cựu chiến binh của 05 khu dân cư. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian qua, UBND xã đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Tại Hội nghị tuyên truyền các đại biểu đã tập trung lắng nghe, tiếp thu các nội dung mà các đồng chí tuyên truyền viên truyền đạt. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo UBND xã đề nghị các đồng chí phát huy vai trò, trách nhiệm về tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để từ đó nhân dân phát huy hết vai trò trách nhiệm có ý thức cao hơn trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước.